top of page

NO.

281

ขอถวายพระสิริ

1. ขอถวายพระสิริ
แด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์
ผู้สมควรแก่การสรรเสริญ
ขอโมทนาพระคุณ
แด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด
เราพร้อมใจนมัสการ

***แด่พระเจ้าผู้ทรงพระสิริ
เต็มไปด้วยสง่าราศี
แด่พระเจ้าด้วยเพลงสดุดี
เพลงสรรเสริญยกชูพระนาม
แด่พระเจ้าเราชื่นชมยินดี
เพราะพระองค์ประทานชีวี
เราเปรมปรีด์ิในพระสิริ
องค์ผู้ทรงพระชนม์
เราเปรมปรีด์ในพระสิริตลอดนิจนิรันดร์

****ขอพระเกียรติ พระสิริ
และคำสรรเสริญ
จงมีแด่พระเจ้านิจนิรันดร์

bottom of page