top of page

NO.

337

ฉันเชื่อสิ่งนี้

1. พระบิดา องค์นิรันดร
องค์พระผู้สร้างทุกสิ่ง ทรงฤทธิ์เดชา
โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์
ประสูติพระคริสต์พระบุตร
พระเยซู พระผู้ช่วย

*** ฉันเชื่อใน พระเจ้าพระบิดา
ฉันเชื่อใน องค์พระเยซู
ฉันเชื่อใน พระวิญญาณบริสุทธิ์
ทรงเป็นองค์ตรีเอกา
ฉันเชื่อใน การฟื้นคืนพระชนม์
ซึ่งเราจะเป็นเช่นนั้น
ฉันเชื่อวางใจ ในพระนามพระเยซู

****ฉันเชื่อใน พระองค์
ฉันเชื่อใน การฟื้นพระชนม์
ฉันเชื่อใน พระเยซู องค์พระเจ้า

2. องค์ผู้ปกป้อง พิทักษ์ข้า
ถูกตรึงจนชีพวางวาย อภัยทุกสิ่งเพื่อเรา
เสด็จลงไปในความมืด ฟื้นคืนชีวิตขึ้นใหม่
ประทับเบื้องสูงนิรันดร์

** ฉันเชื่อในชีวิตนิจนิรันดร์
พระเยซูผู้ประสูติบริสุทธิ์
ฉันเชื่อในชุมชนร่วมพระกาย
คริสจักรคือน้ำพระทัย
ฉันเชื่อใน การฟื้นคืนชีวี
เมื่อพระองค์กลับมาอีกครา
ฉันเชื่อวางใจ ในพระนามพระเยซู

bottom of page