NO.

039

ทุกครั้งที่ฉันเฝ้าภาวนา

1. ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนา โอ พระเจ้า
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำข้า (X2)

* ข้ารู้ว่าพระองค์มี พระประสงค์ในชีวิตข้า
ข้าพร้อมที่จะทำตามพระบัญชา
ข้าจะทูลพระองค์ตราบ
เท่าชีวิตของข้ามีอยู่
ด้วยความเมตตาที่มีต่อข้า