top of page

NO.

217

มอบให้พระองค์

1. ทุกสิ่งที่ข้ามี ทุกสิ่งที่ข้าเป็น
ข้าขอมอบแด่พระองค์
ทุกอย่างที่ข้าทำ ที่ข้าได้รับเกียรติ
ข้าขอวางต่อพระพักตร์ของพระองค์

***ข้าขอ...ถวาย...สิ่งที่ข้ามีอยู่
ข้าขอ...ถวาย...ทั้งหมดชีวิตที่เหลืออยู่
มอบให้พระองค์ มอบให้พระองค์

****ข้ายอมจำนน ให้ทั้งหัวใจ
ข้ายินดีทำทุกอย่าง

bottom of page