top of page

NO.

411

หยุด

1. ข้าจะวางทุกสิ่งต่อหน้าพระบาท
ถวายทุกสิ่งเพื่อนมัสการ
พระเจ้าของข้า
ความกังวลเรื่องราวที่มีทุกอย่าง
ข้าขอวางลงมอบอยู่ในพระหัตถ์
ฝากกับพระองค์

***ในเวลานี้ ข้าจะหยุดและฟัง
โปรดทรงนำทุกอย่าง
ขอให้ข้าเป็นที่พอพระทัย
โปรดนำความคิด ให้ชีวิตข้ามีความหมาย
ให้หัวใจข้าเหมือนพระทัยพระองค์
(หัวใจข้าเป็นของพระองค์ผู้เดียว)

2. ข้ารอคอยพระองค์โปรดทรงสัมผัส
ข้ารักวันคืนที่อยู่ในพระหัตถ์
พระเจ้าของข้า
โปรดยกทิ้งทุกสิ่งที่บนสองบ่า
ให้หัวใจข้ามีแต่เพียงพระองค์
พระองค์ผู้เดียว

bottom of page