top of page

NO.

443

เมื่อได้มอง

1. เมื่อได้มองแสงทองที่ส่องสวยงาม
มีภูเขา พื้นดิน มีดอกไม้บาน
มีต้นไม้ร่มเย็น มีทะเลลําธาร
มีท้องฟ้า ที่ยังสดสวยงาม

2. เมื่อได้มอง เห็นปลา ที่แหวกว่ายไป
เมื่อได้มอง ทะเล ที่ใหญ่ กว้างไกล
เมื่อมีลม พัดมา พาให้ใจชื่นบาน
มีตะวัน ที่ยังส่องแสงมา

**พระเจ้าของเรา ยิ่งใหญ่
เกินอธิบาย เข้าใจ
สร้างบันดาลทุกสิ่ง
เป็นความรักและเป็นความจริง
พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ เหนือใคร

bottom of page