NO.

362

ในพระนามพระเยซู (เราขอสั่ง)

1. องค์พระวิญญาณ เปี่ยมด้วยฤทธา
ทรงครอบครองและ
อยู่ท่ามกลางพวกเรา
องค์จอมโยธา สิงห์แห่งยูดาห์
เราประกาศชัยในนามพระองค์

***ในพระนามพระเยซู
เราขอสั่งทำลายอำนาจของความมืด
ให้ประตูเมืองมารได้พินาศไป
ในพระนามพระเยซู
เรายึดคืนทุกๆ สิ่งของพวกเรา
เราทำลายป้อมปราการ
ด้วยคำสรรเสริญ
โดยฤทธิ์อำนาจ แห่งนามพระเยซู
มีฤทธิ์อำนาจในนามพระเยซู

***เราประกาศชัยในนามพระเยซู