โมทนามีอาหาร

โมทนามีอาหาร
ดอกไม่บานและแดดฝน
ให้พ้นภัยมีสุขแสนสบาย
ถวายโมทนา อาเมน