top of page

NO.

544

ฉายา

KEY

     Bb                   Gm  

1. แล้วพระเจ้าตรัสว่า

          Cm                     F  

ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเรา

Bb                 Gm  

ตามอย่างของเรา

     Cm                             F  

ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล

Bb               Gm    Cm           F  

ฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งาน

           Bb                       Gm  

ให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมด

                Cm               F  

และสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิด

            Bb

บนแผ่นดินทั้งหมด


            D#           F  

***พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์

       Dm          Gm  

ขึ้นตามพระฉายาพระองค์

Cm             F              Bb

ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น…

-4
bottom of page