NO.

339

ทรงทำเพื่อเรา

KEY

1. พระผู้ช่วย พระผู้ไถ่

C

ทรงนำข้า ออกจากโคลน ผงคลี

C

ทรงยิ่งใหญ่ ชั่วนิรันดร์

C

ข้าจะไม่เป็นอย่างเดิม

             Am                F

ทรงอยู่ใกล้ข้า พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์

                  C                        G

มายังโลกเพื่อเรา พระบุตร ของพระเจ้า


           C                G

** ทรงเป็น และ ยอมตาย

      Am            G

ทรงฟื้นพระชนม์ขึ้นมา

       C             G

เพื่อ ทุกคนที่วางใจ

       Am      G

จะได้รับชีวิตนิรันดร์

       F   G            C

ฮาเลลูยา   ทรงทำเพื่อเรา

-4