NO.

39

ทุกครั้งที่ฉันเฝ้าภาวนา

KEY

          D#             Gm    G#      D#

1. ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนา โอ  พระเจ้า

G#                    Bb          D#

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำข้า (X2)


       G#            Bb            D#  Cm

*ข้ารู้ว่าพระองค์มี พระประสงค์ในชีวิตข้า

       G#             Bb            D# D#7

ข้าพร้อมที่จะทำตามพระบัญชา

G#                     Bb

ข้าจะทูลพระองค์ตราบ

       Gm         Cm

เท่าชีวิตของข้ามีอยู่

G#                Bb          D# 

ด้วยความเมตตาที่มีต่อข้า

-4