NO.

56

พระเจ้ายิ่งใหญ่

KEY

C7                F                       Bb

1. พระองค์เจ้าข้า ข้าเฝ้ามองดูด้วยยำเกรง

                    F       C7           F

เพราะพระองค์เอง เป็นผู้สร้างจักรวาล

C7         F                             Bb

เมื่อมองดูดาว เมื่อคราวยินเสียงฟ้าคำราม

               F          C               F

เห็นฝีพระหัตถ์ ของพระองค์บนท้องฟ้า


C7                F

***จิตข้าสรรเสริญ

      Bb                F      Dm

พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย

                C (C7)             F  C

พระเจ้ายิ่งใหญ่    พระเจ้ายิ่งใหญ่ (X2)


C7             F                       Bb

2. เมื่อข้าคิดถึง พระเจ้าผู้ไม่ทรงเสียดาย

                   F      C7          F

พระบุตรองค์เดียว เสด็จมาเป็นผู้ไถ่

C7      F                          Bb

ถูกทรมาน ตรึงไว้บนกางเขนเพื่อข้า

                F      C                  F

ข้าขอบพระคุณ ที่พระองค์ทรงเมตตา


C7                    F

3. พระคริสต์กลับมา

                           Bb

ด้วยเสียงแตรดังก้องเวหา

             F         C7           F

เพื่อมารับข้ากลับไปอยู่ในเมืองฟ้า

C7           F                      Bb

ข้าจะกราบลงที่พระบาทาด้วยถ่อมใจ

                 F         C             F

และสรรเสริญว่า พระเจ้าของข้ายิ่งใหญ่

-4