NO.

88

สิ่งเดียว

KEY

Intro: F/ Dm/ Bb/ Gm C/

     F                         Am

1. ข้าขอสิ่งหนึ่ง จากพระเจ้า

    Dm                  Am

ให้ข้าได้พัก อาศัยในพระนิเวศน์

    Bb                       Am    Dm

ตลอดวันและคืน แห่งชีวิต ของ ข้า

    Gm                           C

เพ่งดูความงาม แห่งพระสิริพระองค์


     F                       Am

2. ขอซ่อนข้าไว้ ในความรัก

       Dm                Am

โปรดตั้งชีวิต ข้าสูงบนศิลา

        Bb

ความสัตย์ซื่อพระองค์

           Am  Dm

เป็นความหวังของข้า

    Gm        C          F       C

ข้าลี้ภัยในที่ประทับ พระองค์


             F

***ให้ข้าอิ่มในความสมบูรณ์

      Am

แห่งพระนิเวศน์พระองค์

       Gm

ให้ข้าอยู่หน้าพระพักตร์

    Bb    C

ในรัก ที่มั่นคง

      F

ขอโปรดฟังเสียงร้องทูล

     Am    Dm

เมื่อข้าเสาะแสวงหา

     Bb             Am

ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์พระเจ้า

   Gm          C              F

สิ่งนี้ที่ข้าต้องการเพียงสิ่งเดียว


Midtro: F/ Dm/ Bb/ Gm C/


Bb

**และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ

Am

และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ

Gm                       

พระองค์คือผู้เดียวที่ข้า

     Dm    Am

เสาะหาและเฝ้าคอย

Bb

และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ

Am

และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ

Gm

พระองค์คือผู้เดียวที่ข้า

     Bb         C     F

เสาะหาและเฝ้าคอย

-4