NO.

260

เยโฮวาห์ นามยิ่งใหญ่

KEY

           Bb             Dm

1. เยโฮวาห์ นามยิ่งใหญ่

            D#              F

ตรัสอย่างไร ก็เป็นไป ทุกถ้อยคำ

            Bb        Dm

ทรงเป็นอยู่ ใจชุ่มฉ่ำ

           D#                      F

ประเสริฐล้ำ นามเราเป็น ซึ่งเราเป็น

            Gm          Dm  D#       Bb

เมื่อใจได้รู้ จึงก้มกราบลง นมัสการบูชา

              Gm              Dm

ยกย่องทั่วฟ้า ร่วมกันสรรเสริญ

       D#                 F

แซ่ซ้องประกาศพระนาม


            Bb                     Dm

**เยโฮวาห์ยิเรห์พระผู้จัดเตรียม

      Gm                      Dm

เยโฮวาห์รัฟฟา แพทย์ยิ่งใหญ่

        D#                  Dm       Gm

เยโฮวาห์ซัดดาย ทรงฤทธิ์เกรียงไกร

     Cm           F

เราถวายคำสาธุการ

       Bb                      Dm

เยโฮวาห์นิสสี ทรงเป็นธงชัย

        Gm                Dm

เยโฮวาห์เอลยอน ผู้สูงสุด

       D#                  Dm Gm

เยโฮวาห์ชาโลม องค์สันติสุข

      Cm F        Bb

เรานมัสการ พระองค์

-4