top of page

NO.

015

ความสุขเปรมปรีด์มีแก่ชาวโลก

KEY

    F#   C#7   F#       F#  C#7  F#

1. ชาวโลกทั้งหลายชื่นใจ   ยิน     ดี

   B       C#      D#m  

มีพระราชาประสูติ

      F#         F#

คือพระเยซู เสด็จลงมา

     F#

ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ

     C#

ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ

     F#     B          F#  C#7 F#

ให้เรา ให้เรา ร้องเพลงสรรเสริญ


     F#   C#7       F# F#   C#7 F#

2. ความสุขเปรมปรีด์มีแก่ ชาว  โลก

      B         C#         D#m  

พ้นทุกข์พ้นโศก เบิกบาน

       F#            F#

พฤกษาไร่นา ภูเขาลำธาร

        F#

ประสานสำเนียงยินดี

       C#

ประสานสำเนียงยินดี

      F#         B            F#   C#7 F#

ประสาน ประสาน สำเนียง   ยิน   ดี


     F#  C#7  F#        F#   C#7  F#

3. อย่าให้บาปชั่ว และความเลวทราม

        B             C#     D#m  

เป็นหนามเสียดแทง ในใจ

       F#                  F#

ความรักเมตตา ของพระเยซู

      F#

บันดาลให้เรากลับใจ

      C#

บันดาลให้เรากลับใจ

      F#        B         F#  C#7 F#

บันดาล บันดาล ให้เรา  กลับ  ใจ


    F#   C#7        F#

4. พระองค์ครองโลก

        F#    C#7  F#

ด้วยความเที่ยงธรรม

      B         C#  D#m  

ทรงนำด้วยกรุณา

   F#

รังสีชอบธรรม ประจักษ์แก่ตา

        F#

ความรักประหลาดหนักหนา

       C#

ความรักประหลาดหนักหนา

         F#        B           F#    C#7 F#

ความรัก ความรัก ประหลาดหนักหนา

+6
bottom of page