NO.

301

ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง

KEY

         G#m

1.ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง

           G#m

เป็นหนทางให้ไปสู่สวรรค์

           G#m

ความการุณ พระคุณ พระธรรม

             C#                         G#m

สมควรเราท่านสรร(ระ)เสริญโมทนา

       C#m        B

พระบิดา พระบุตรา

           D#            G#m

พระวิญญาณอันเลิศล้ำ

         C#m

พรพระองค์ที่ทรงประทาน

              D#                  G#m

ให้เป็นประจำชื่นฉ่ำในฤทธิ์เดชา


           G#m                     G#m

*ในพระนามพระเยซู ทรงเอ็นดูชาวประชา

         B             G#m

ความบาปที่เราเคยทำ

         C#m                G#m

เป็นประจำพระองค์ทรงไถ่

G#m                   C#m        B

แม้ซิมีมลทิน ไผดูหมิ่นก็ช่าง ไผ่

                C#m          G#m

พระองค์ทรงชัยอภัยพวกเรา

           C#m            G#m

ความซึมเศร้าพวกเราหายไป


         G#m

2.จะมีใครที่ไหนกันเล่า

          G#m

นำพวกเราช่วยประชารอดพ้น

           G#m

ทำความดีไม่มีสักคน

            C#                          G#m

ที่จะช่วยตนให้หลุดพ้นจากความตาย

      C#m         B              D#  G#m

ไม่มีวันจะหลุดหายจากความตายไปได้เลย

      C#m

พระเยซูเป็นผู้ชดเชย

              D#                       G#m

น้ำคำพร่ำเอ่ยไม่เคยเลยลืมพวกเรา

+6