top of page

NO.

322

โอ ข้ายกพระนามสูงสุด

KEY

C#       F#               G#     F# G#

1. โอ ข้ายกพระนามสูงสุด

C#    F#                 G#         F# G#

โอ ข้ารักจึงร้องเพลงสรรเสริญ

C#     F#        G#      F# G#

พระเยซูทรงอยู่ภายใน

C#   F#                        G#      F# G#

ข้ายินดีพระองค์ทรงช่วยให้รอด


C#            F#            G# F#  G#  C#

**ลงจากสวรรค์สู่โลกา สำ แดง หน ทาง

          F#         G#     F#   G#   C#

จากโลกา สู่กางเขน ชำระ ความ บาป

           F#        G#           Fm        Bbm  

จากกางเขนสู่อุโมงค์ จากอุโมงค์สู่สวรรค์

         F#      G#   C#

โอ ข้ายกพระนาม สูง สุด

+6
bottom of page