top of page

NO.

002

กลิ้งออกไป

KEY

            C#

กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป

           G#              C#   G#       C#

บรรดาภาระหนักแห่งใจ กลิ้งออกไป


              F#             C#

* บนกางเขนบุตรพระเจ้า

              F#           C#

ต้องเลือดไหลเพื่อไถ่เรา

       G#               C#

ฮาเลลูยา กลิ้งออกไป

กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป

          G#               C#   G#        C#

บรรดาภาระหนักแห่งใจ กลิ้งออกไป

-3
bottom of page