top of page

NO.

541

ขอ หา เคาะ

KEY

     F#                D#m  

จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ

     G#m                      C#

จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่าน


              B      C#         F#

***เพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้

            B     C#          F#

และทุกคนที่แสวงหาก็พบ

     B      C#        Bbm     D#m  

ทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา

     G#m     C#                 F#

ทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา

-3
bottom of page