NO.

16

ความสุขอยู้ในใจฉัน

KEY

             B

1: ความสุขอยู่ในใจฉัน

        F#

ความสุขอยู่ในใจเธอ

       B              F#                B

ความสุข  อยู่ในใจฉัน  และในใจเธอ


             E             B

*ลาลาลาลา  ลาลาลาลา

           F#              B

ลาลาลาลา  ลาลาลาลา  ลาลา

             E             B

*ลาลาลาลา  ลาลาลาลา

           F#              F#       B

ลาลาลาลา  ลาลาลาลา  ลาลา


         B

2: พระคริสต์อยู่ในใจฉัน

       F#

พระคริสต์อยู่ในใจเธอ

     B                F#                B

พระคริสต์ อยู่ในใจฉัน และในใจเธอ

-3