top of page

NO.

030

ดวงใจของข้า

KEY

            B                                G#m  

1.ข้าเข้ามาใกล้พระบัลลังก์ของพระองค์

              E              B               F#

ข้าเข้ามาได้ โดยพระคุณของพระองค์

    B                               G#m  

ราชาผู้ครอบครองป้องปกข้าไว้

                  E  

ในอ้อมพระหัตถ์

           C#m          F#     B  

น้อมวันทาองค์ราชาของข้า


                 E                 F#

*ดวงใจของข้าอยู่ในพระหัตถ์

              D#m                    G#m  

พระองค์รักษาให้รอดปลอดภัย

             E               F#            B  

ในดวงใจนี้มีแต่ถ้อยคำที่ร้องขอบพระคุณ

                 E                F#

ดวงใจของข้าอยู่ในพระหัตถ์

                 D#m                  G#m  

พระองค์รักษาให้รอดปลอดภัย

                   E  

จากส่วนลึกของดวงใจ

       F#              B  

ร้องทูลว่าข้าขอบพระคุณ


            B                               G#m  

2.พระเยซูพรองค์ทรงเป็นเพียงผู้เดียว

             E            B              F#

ที่ช่วยข้าได้  ข้าวางใจเชื่อพระองค์

    B                         G#m  

ในวันและค่ำคืนที่ข้าเหนื่อยล้า

                  E          C#m          F#   B  

ทรงยื่นพระหัตถ์ ยกชูจิตใจของข้าเอาไว้

-3
bottom of page