NO.

39

ทุกครั้งที่ฉันเฝ้าภาวนา

KEY

          E             G#m    A      E

1. ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนา โอ  พระเจ้า

A                    B          E

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำข้า (X2)


       A            B            E  C#m

*ข้ารู้ว่าพระองค์มี พระประสงค์ในชีวิตข้า

       A             B            E E7

ข้าพร้อมที่จะทำตามพระบัญชา

A                     B

ข้าจะทูลพระองค์ตราบ

       G#m         C#m

เท่าชีวิตของข้ามีอยู่

A                B          E 

ด้วยความเมตตาที่มีต่อข้า

-3