top of page

NO.

050

พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย

KEY

         E         B    A      E  

1.พระเจ้าทรงเป็น  ที่   ลี้ภัย

       A           B      E  

เป็นกำบังของเราทุกคน

        A             B       G#m  

เป็นความช่วยเหลือที่พร้อม

          C#m             F#m      B       E  

ในยามยากลำบาก หากวางใจพระองค์


         E         B       A       E  

2.พระเจ้าทรงเป็น  ความ สว่าง

       A           B      E  

ส่องแสงกลางใจของเรา

      A            B      G#m         C#m  

เป็นโคมส่องทาง ถึงแม้เราอ้างว้างลำบาก

F#m      B         E  

เชื่อวางใจพระองค์


A                 B         

****เราจะไม่กลัว

            G#m              C#m  

แผ่นดินโลกจะเปลี่ยนไป

F#m       B            E  

แม้มีอันตรายรอบกาย

A           B      G#m             C#m  

เราจะไม่กลัว  เพราะเราวางใจ

        F#m    B     E  

พระเจ้า   สถิตกับเรา

-3
bottom of page