top of page

NO.

187

เวลาของเอลียาห์

KEY

    F#                   B  

1. นี่เป็นเวลาของเอลียาห์

       F#          C#             F#

ป่าวร้องถึงพระคำของพระเจ้า

      F#                   B  

และนี่เป็นเวลาของผู้รับใช้ โมเสส

F#                 C#             F#

ความชอบธรรมฟื้นคืนกลับมา

        Bbm                  D#m  

และแม้นี่เป็นเวลาการทนทุกข์

          B                          C#

ความกันดาร ความมืดและสงคราม

     F#                        B  

แต่เรายังเป็นเสียงในที่ไกลโพ้นร้องว่า

        F#      C#            F#

จงเตรียมหนทางแห่งพระเจ้า


    C#           F#                               B  

**พระองค์จะมา ด้วยเมฆท่ามกลางนภา

                             F#

ดุจแสงอาทิตย์แรงกล้า

                          C#

เมื่อเสียงแตรก้องทั่วฟ้า

           F#                                B  

ยกเสียงขึ้น ร่วมฉลองปีของพระองค์


                                F#   C#   F#

และความรอดจากศิโยนจะเทลงมา


   F#                     B  

2.นี่เป็นเวลาของเอเสเคียล

       F#          C#      F#

กระดูกแห้งได้ฟื้นคืนชีวิต

        F#                   B  

และนี่เป็นเวลาของผู้รับใช้ ดาวิด

    F#         C#                F#

รื้อฟื้นพระวิหาร การสรรเสริญ

     Bbm                        D#m  

และนี่เป็นเวลาเก็บเกี่ยวทุ่งนา

     B                    C#

ประชากรทุกคนทั่วโลกา

       F#                        B  

แต่เราเป็นคนงานที่ทรงเลือกไว้ให้รับใช้

        F#      C#              F#

ประกาศพระคำของพระเจ้า


        F#       E               B     F#

***ผู้ทรงอยู่นิรันดร์ และผู้เสด็จมา (X$7)

-3
bottom of page