top of page

NO.

502

ETERNAL LIFE ยอห์น 3:16

KEY

Intro: A  / F#m  / Bm  / E  

                        A            F#m  

1. เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก

               Bm                     E  

จนได้ทรงประทาน พระบุตรองค์เดียว

            C#m             F#

ของพระองค์เพื่อทุกคน

        Bm              E  

ที่วางใจในพระบุตรนั้น


                A    F#m       Bm     E  

**จะไม่พินาศ…  แต่มีชีวิตนิรันดร์

           C#m    F#        Bm    E  

จะไม่พินาศ…  แต่มีชีวิตนิรันดร์

            A    F#m        Bm     E  

จะไม่พินาศ…  แต่มีชีวิตนิรันดร์

           C#m    F#       Bm    E  

จะไม่พินาศ…  แต่มีชีวิตนิรันดร์

-3
bottom of page