top of page

NO.

358

ข้ารู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่

KEY

          Dm                     Dm  

1. ข้ารู้แน่พระคริสต์ ทรงพระชนม์อยู่

Bb     Am     Dm  

จิตข้าขอสรรเสริญ

           Dm                  Dm  

บนกางเขน พระองค์ทรงไถ่บาปข้า

Bb   Am       Dm  

จิตข้าขอสรรเสริญ


                F  

* องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์

          Gm  

พิชิตความมรณา

Bb    C          A7  

จิตข้าขอสรรเสริญ

         Dm           Dm  

ข้าจึงมีเสรี พ้นบ่วงมารซาตาน

Bb    Am     Dm  

จิตข้าขอสรรเสริญ

-2
bottom of page