top of page

NO.

337

ฉันเชื่อสิ่งนี้

KEY

F                          Am  

1. พระบิดา องค์นิรันดร

                 G       F  

องค์พระผู้สร้างทุกสิ่ง

             G  

ทรงฤทธิ์เดชา

F                             Am  

โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

                  G             F  

ประสูติพระคริสต์พระบุตร

                   G  

พระเยซู พระผู้ช่วย


C  

* ฉันเชื่อใน พระเจ้าพระบิดา

F  

  ฉันเชื่อใน องค์พระเยซู

Am  

  ฉันเชื่อใน พระวิญญาณบริสุทธิ์

F  

  ทรงเป็นองค์ตรีเอกา

C  

  ฉันเชื่อใน การฟื้นคืนพระชนม์

F  

  ซึ่งเราจะเป็นเช่นนั้น

Am                           F     G    C  

  ฉันเชื่อวางใจ ในพระนามพระเยซู


              F    Am      G  

***ฉันเชื่อใน       พระองค์

          F        Am       G  

ฉันเชื่อใน  การฟื้นพระชนม์

          F       Am    G          C  

ฉันเชื่อใน พระเยซู  องค์พระเจ้า


F                               Am  

2. องค์ผู้ปกป้อง พิทักษ์ข้า

                G        F  

ถูกตรึงจนชีพวางวาย

                 G  

อภัยทุกสิ่งเพื่อเรา

F                         Am  

เสด็จลงไปในความมืด

            G        F  

ฟื้นคืนชีวิตขึ้นใหม่

                        G  

ประทับเบื้องสูงนิรันดร์


C  

**ฉันเชื่อในชีวิตนิจนิรันดร์

F  

  พระเยซูผู้ประสูติบริสุทธิ์

Am  

  ฉันเชื่อในชุมชนร่วมพระกาย

F  

  คริสจักรคือน้ำพระทัย

C  

  ฉันเชื่อใน การฟื้นคืนชีวี

F   

  เมื่อพระองค์กลับมาอีกครา

Am                           F     G    C  

  ฉันเชื่อวางใจ ในพระนามพระเยซู

-2
bottom of page