top of page

NO.

132

ตลอดชีวิต

KEY

    F                      Dm  

1. พระเจ้า พระบิดานิรันดร์

                  Bb    Am      C  

พระองค์เท่านั้น ที่ข้านมัสการ

       F                      Dm  

พระเยซู ผู้เป็นความ หวังของใจ

             Bb      Am                C  

ข้าพึ่งอาศัย เชื่อในพระองค์เท่านั้น


            Bb          C              Am  

* พระเมตตา หลั่งมาดั่งฝนชุ่มฉ่ำ

      Dm               Gm  

เมื่อเดินในน้ำพระทัย

     C               F              Cm    F  

ข้าจะวางใจพระองค์ตลอดไป

        Bb                 C                   Am  

ความรักพระองค์ มั่นคงโอบล้อมตัวข้า

  Dm                Gm      C               F  

ตลอดชีวิตข้างหน้า จะขอพึ่งพาพระคุณ

(ชีวิตที่เหลือข้างหน้า จะขอพึ่งพาพระคุณ)

-2
bottom of page