top of page

NO.

247

พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่

KEY

     F  

1. เหตุไรใจข้าเกิดท้อถอย

Bb                        F  

เหตุไรโศกเศร้าบ่อยบ่อย

Am        Dm   Gm  

เหตุไรว้าเหว่วังเวงใจ

C                         F  

เห็นว่าความตายดีกว่า

      F  

พระเยซูเป็นพระผู้ช่วย

                           Bb

ทรงเป็นผู้เลี้ยงของข้า

      C                       F  

พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่

       C                 F  

ข้าจึงรู้ทรงเลี้ยงข้าด้วย


     F  

2. เมื่อมารทดลองจิตใจข้า

Bb                     F    

ทำให้เกิดความสงสัย

Am           Dm      Gm  

เมื่อข้าถอนใจแทนร้องเพลง

C                             F  

เมื่อหมดความหวังในใจ

     F  

จึงเข้าเฝ้าใกล้พระเยซู

                           Bb

ทรงช่วยให้ชื่นบานใจ

      C                     F  

พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่

       C                  F  

ข้าจึงรู้ทรงเลี้ยงข้าด้วย


     F  

3. อย่าให้ใจท่านวิตกเลย

Bb                       F      

พระองค์สัญญาไว้แล้ว

Am        Dm     Gm  

จงวางใจในพระเยซู

C                    F  

ข้าสิ้นสงสัยไม่กลัว

   F  

แม้ว่าข้าเห็นเพียงก้าวเดียว

                    Bb

ข้าก็ยินดีเดินตาม

      C                     F  

พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่

        C                  F  

ข้าจึงรู้ทรงเลี้ยงข้าด้วย


         C                    F  

*ร้องเพลงเพราะว่าข้าชื่นใจ

       C                       F  

ร้องเพลงเพราะข้าเป็นไท

                 Dm                   Gm  

เพราะพระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่

       C                 F  

ข้าจึงรู้ทรงเลี้ยงข้าด้วย

-2
bottom of page