top of page

NO.

268

รักในพระคุณ

KEY

      C                       C  

1. ความรักยิ่งใหญ่ ความรักประเสริฐ

Dm                     G  

เป็นพระคุณ ประทานให้เรา

C                C  

องค์ผู้ทรงไถ่ องค์ผู้สูงสุด

Dm                          G  

ทรงพลีพระชนม์ บนไม้กางเขน


  F                                 Em  

*ใครจะเปรียบเหมือนองค์พระเจ้าทรงฤทธิ์

F                            Am     G  

ใครจะรักเรา เท่าพระองค์

     F                                 Em      Am  

จะมอบกายและใจ เพื่อทดแทนพระคุณ

         Dm                  G                 C  

แด่พระเจ้ายิ่งใหญ่ จะรักและเชื่อฟังสืบไป

-2
bottom of page