top of page

NO.

243

เชิญมารื่นเริงยินดี

KEY

                   F  

1. เชิญมารื่นเริงยินดี

                           Dm  

ฉลองพระเยซูด้วยความยินดี

                     Bb        Gm            C  

องค์พระเยซูผู้ทรงรักเรา   ประทานชีวี

                  F  

เราจึงเปล่งเสียงยินดี

                                    Dm  

ต่อองค์พระเจ้าด้วยเพลงสดุดี

                               Bb             C  

ถวายสรรเสริญพระผู้ทรงแสนดี

                F  

นมัสการวันนี้


                Bb

**เราจึงรื่นเริงยินดี แสนยินดี

F                 D    Gm           C  

แสนชื่นชมยินดี แสนชื่นชมยินดี

            F       F7  

ต่อพระองค์

             Bb

เราจึงรื่นเริงยินดี แสนยินดี

F                D      Gm            C  

แสนชื่นชมยินดี   แสนชื่นชมยินดี

           F  

ต่อพระองค์

-2
bottom of page