top of page

NO.

318

แม่น้ำ

KEY

         F                  C                     Dm  

1. ข้าเข้ามาต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์

         Bb            Gm   C  

จากที่พระที่นั่งมีแม่น้ำไหลมา

F                   C                   Dm  

แม่น้ำนั้นไม่ว่าไหลที่ไปถึงแห่งใด

       Bb            Gm         C  

จะรักษาให้เกิดชีวิตทุกที่ที่ไหลผ่าน


           F             Am        Dm  

* โปรดไหลมา บนหัวใจของข้า

     Bb               Gm        Bb      C  

แม่น้ำแห่งการรักษา โปรดนำชีวิตมา

         F              Am    Dm  

โปรดไหลมา บนหัวใจที่ต้องการ

     Bb                Gm  

แม่น้ำแห่งการรักษา

       Bb         C        F  

จากการทรงสถิตของพระองค์


   F                         C             Dm  

2. ข้าได้แบกประเทศนี้ที่พระองค์รัก

          Bb              Gm          C  

เก็บรับไว้ข้างในดั่งพระทัยพระองค์

F                   C                Dm  

ในหัวใจ ไม่ว่าเวลาผันผ่านไป

            Bb            Gm               C  

ยังแบกไว้จนกว่าวันที่พระองค์จะหวนมา

-2
bottom of page