top of page

NO.

115

โปรดเปิดตาฝ่ายวิญญาณ

KEY

     A                    E  

1. ข้าแสวงหาพระองค์

      F#m            C#m  

พระผู้ทรงดำรงนิรันดร์

       D  

พระองค์ไม่เคยแปรผัน

C#m  

ทรงกำหนดคืนวัน

Bm                   E  

ไม่เคยลืมพระสัญญา


    A                      E  

2. จิตใจโหยหาพระองค์

        F#m               C#m  

ความรักที่มั่นคงล้อมข้า

       D  

พระคำที่ให้ความหวัง

  A  

เต็มไปด้วยฤทธา

Bm                   E  

ข้าเข้ามาที่พระพักตร์


                  D                              E  

** โปรดเปิดตาฝ่ายวิญญาณให้ข้าเห็น

              C#m                            F#m  

เปลี่ยนจิตใจ ข้าให้เป็นเหมือนพระองค์

            Bm  

เปิดบัญชรแห่งท้องฟ้า

E                             A  

เทพระพรพระองค์ ลงมาให้เต็ม

           D                                E  

โปรดให้คำ อธิษฐานและอ้อนวอน

  C#m                                      F#m  

เป็นกลิ่นหอม ที่บัลลังก์ของพระองค์

           Bm                    E  

โปรดทรงนำ ให้ชีวิตข้ามั่นคง

                A  

ในทางพระองค์

-2
bottom of page