top of page

NO.

525

พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่

KEY

          A                       D           A  

1:เมื่อจิตใจข้า ร้าวปวดร้อนเหลือทน

       A               E     A  

จะร้องเพลงไพเราะไม่ได้

          A      F#m          Bm     D  

เมื่อภาระถมทับ ดวงใจต้องระทม

          A       E             A  

พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่


           E                       A  

***พระองค์ทรงห่วง พระองค์ทรงห่วง

       E          B                E  

เมื่อข้าเศร้า พระองค์ทรงห่วง

         A            F#m  

กลางวันอ่อนระอาใจ

         Bm      E  

กลางคืนเมื่อยล้ากาย

    A       E         A  

ข้ารู้พระองค์ทรงห่วง


          A                           D        A  

2: เมื่อใจมืดมัว เกิดความกลัวนักหนา

    A          E        A  

 มีภัยพิบัติรอบตัวข้า

          A          F#m                 Bm       D  

เมื่อสว่างกลางวัน กลับกลายเป็นกลางคืน

          A       E             A  

พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่


            A                    D    A  

3: เมื่อผู้ที่รัก ต้องอำลาจากโลก

      A            E           A  

จิตใจของข้าแสนเศร้าโศก

          A      F#m               Bm       D  

ใจข้าจวนจะแตก ทรวงอกจวนจะแยก

          A       E             A  

พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่

bottom of page