top of page

NO.

311

วางชีวิต

KEY

     F                C      Dm  

1. วางชีวิต วางเกียรติที่มี

           Bb       Gm     C  

ที่แทบเท้าพระเยซู

     F                      C        Dm  

เรารับความรักและพระเมตตา

         Bb       C      F  

ที่แทบเท้าพระเยซู


                       Bb F     Gm    F  

**(และ)เราร้องบริสุทธิ์   บริสุทธิ์

                    Bb  F      Gm    F  

(และ)เราร้องบริสุทธิ์     บริสุทธิ์

                     Bb F        Gm      C   F  

(และ)เราร้องบริสุทธิ์      บริสุทธิ์ พระผู้ไถ่

+1
bottom of page