top of page

NO.

598

ข้าจะพึ่งพา

KEY

F#m                 D                A  

1. ข้าจะไม่กลัว ข้าจะไม่หวั่น

                     E                   F#m  

ในพระองค์นั้น ข้าจะปลอดภัย

F#m         D                    A                E  

ข้าจะไว้ใจ ในอุ้งพระหัตถ์ จะไม่สงสัย

                        E7  

เพราะทรงนำข้าไป


  F#m  

**ข้าจะพึ่งพาในพระองค์

D  

ข้าจะไม่ละทิ้งพระองค์

A                                      E  

จะไม่หันหลัง จะไม่หันหลัง จะไม่เดินหนีไป

F#m   

ข้าจะพึ่งพระคำพระองค์

D  

ข้าจะเดินในทางพระองค์

A  

จะแบกกางเขน จะแบกกางเขน

E  

เดินตามพระเยซู


F#m                 D                     A  

2. ข้าจะซ่อนอยู่ ใต้ปีกพระองค์

                       E  

ปีกแห่งความรัก ป้องปกข้าไว้

F#m           D                     A  

ข้าซาบซึ้งใจ ในพระเมตตา

                E                      E7  

ข้าไม่สงสัย เพราะทรงนำข้าไป

+2
bottom of page