top of page

NO.

031

เดินกับพระเยซู

KEY

      G              C    D7  

1. เดินกับพระเยซู เดินอยู่ทุกวันวาน

G  

เดินทุกวิถีทาง

G               C      D7                    G  

เดินกับพระเยซู  เดินกับพระองค์ผู้เดียว


     G                          C  

2. เดินในแสงสุรีย์ศรี  เดินในเงามืดวิถี

D7                          G  

เดินอยู่ทุกวันวาน    เดินทุกวิถีทาง

G                           C  

เดินในแสงสุรีย์ศรี  เดินในเงามืดวิถี

D7                           G  

เดินร่วมกับพระองค์ผู้เดียว

+2
bottom of page