top of page

NO.

042

ในพระนามพระเยซู

KEY

E  

1. ในพระนามพระเยซู ในพระนามพระเยซู

                    B  

เราจะเป็นผู้มีชัย

B                          B  

ในพระนามพระเยซู  ในพระนามพระเยซู

B                     E  

ผีร้ายจะต้องหนีไป


    A                E  

**เมื่อเราสู้โดยนามพระเยซู

F#m        B     E       E7  

ใครสามารถต่อสู้เราได้

A                 E  

เมื่อเราสู้โดยนามพระเยซู

F#m          B    E  

เราจะเป็นผู้มีชัย

+2
bottom of page