top of page

NO.

016

ความสุขอยู่ในใจฉัน

KEY

             F  

1: ความสุขอยู่ในใจฉัน

        C  

ความสุขอยู่ในใจเธอ

       F                  C                  F  

ความสุข  อยู่ในใจฉัน  และในใจเธอ


             Bb             F  

*ลาลาลาลา  ลาลาลาลา

             C                F  

ลาลาลาลา  ลาลาลาลา  ลาลา

             Bb             F  

*ลาลาลาลา  ลาลาลาลา

           C                C         F  

ลาลาลาลา  ลาลาลาลา  ลาลา


         F  

2: พระคริสต์อยู่ในใจฉัน

       C  

พระคริสต์อยู่ในใจเธอ

     F                  C                  F  

พระคริสต์ อยู่ในใจฉัน และในใจเธอ

+3
bottom of page