top of page

NO.

327

จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า

KEY

    D#                                          Bb

1. จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า อยู่ทุกเวลา

G#                           Bb            D#

จงชื่นชมยินดีในพระองค์ อยู่เสมอไป

D#                                           Bb

จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า อยู่ทุกเวลา

G#                          Bb                   D#

จงชื่นชมยินดีในพระองค์ พระเจ้าของเรา


   G#

*อย่าให้ท่านทุกข์ร้อนในสิ่งใด

        Gm                    Cm  

แต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์

       Fm   

ด้วยการอธิษฐาน

      Bb                         D#   D#7

และการวิงวอนขอบพระคุณ

G#

แล้วสันติสุขในพระเจ้า

          Gm                         Cm  

จะคุ้มครองความคิดและจิตใจ

    Fm                   G#        Bb   D#

ให้ท่านพักสงบ ในองค์พระเยซูผู้เดียว

+3
bottom of page