top of page

NO.

115

โปรดเปิดตาฝ่ายวิญญาณ

KEY

     D                    A  

1. ข้าแสวงหาพระองค์

      Bm            F#m  

พระผู้ทรงดำรงนิรันดร์

       G  

พระองค์ไม่เคยแปรผัน

F#m  

ทรงกำหนดคืนวัน

Em                   A  

ไม่เคยลืมพระสัญญา


    D                      A  

2. จิตใจโหยหาพระองค์

        Bm               F#m  

ความรักที่มั่นคงล้อมข้า

       G  

พระคำที่ให้ความหวัง

  D  

เต็มไปด้วยฤทธา

Em                   A  

ข้าเข้ามาที่พระพักตร์


                  G                              A  

** โปรดเปิดตาฝ่ายวิญญาณให้ข้าเห็น

              F#m                            Bm  

เปลี่ยนจิตใจ ข้าให้เป็นเหมือนพระองค์

            Em  

เปิดบัญชรแห่งท้องฟ้า

A                             D  

เทพระพรพระองค์ ลงมาให้เต็ม

           G                                A  

โปรดให้คำ อธิษฐานและอ้อนวอน

  F#m                                      Bm  

เป็นกลิ่นหอม ที่บัลลังก์ของพระองค์

           Em                    A  

โปรดทรงนำ ให้ชีวิตข้ามั่นคง

                D  

ในทางพระองค์

+3
bottom of page