top of page

NO.

074

ไม่ใช่ฤทธิ์ ไม่ใช่แรง

KEY

            F             F  

1. ไม่ใช่ฤทธิ์ ไม่ใช่แรง

            C                       F        C  

แต่แข็งแกร่งด้วยพระวิญญาณ (X2)


F7     Bb                F  

* ถึงภูเขาก็เลื่อนลอยไป

        C                  F  

ถึงภูเขาก็เลื่อนลอยไป

       Bb                F  

ถึงภูเขาก็เลื่อนลอยไป

              C                     F  

โดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณ

+3
bottom of page