top of page

NO.

119

ข้าจะร้องออกพระนาม

KEY

Intro: E  / B  / F#m  / A  

     E  

1. จากดวงใจไปทั้งโลกา

          B  

ข้าประกาศพระนามสรรเสริญพระองค์

      F#m        A  

พระเยซู พระเยซู

E  

หนึ่งนามเดียวชนะความตาย

         B  

ผู้ยกบาปมากมายให้คนทุกคน

      F#m       A  

พระเยซู พระเยซู


          E                    B  

* ข้าจะร้อง ออกพระนาม

            C#m                 A  

น่าเกรงขาม พระองค์ผู้ยิ่งใหญ่

         E                  B  

มอบชีวิต เปลี่ยนดวงใจ

      F#m       G#m        A    B        E  

พระเยซู พระเยซู พระเยซู เป็นพระเจ้า


    E  

2. ผู้ครอบครองสวรรค์โลกา

             B  

พระองค์คือราชาแห่งนิรันดร์กาล

       F#m      A  

พระเยซู พระเยซู

E  

หนึ่งทางเดียวถึงพระบิดา

        B  

ผู้ทรงไถ่เรามาจากความมืดมน

      F#m        A  

พระเยซู พระเยซู

+4
bottom of page