top of page

NO.

602

ข้าร้องสรรเสริญแด่พระเจ้า

KEY

G#m               E  

1. ความสัตย์ซื่อพระองค์

B              F#

ทรงนำหน้าวันและคืน

G#m       F#                 E  

ธารพระกรพระองค์ปกป้องข้า

G#m     E      B       F#

สิ่งเลวร้ายใดๆ ไม่มีทางกล้ำกราย

G#m                F#           E  

พระหัตถ์พระองค์ทรงโอบอุ้มข้า 


   G#m     E           B       F#

**ข้าร้องสรรเสริญแด่พระเจ้า 

G#m             E        B       F#

ความช่วยเหลือมาจากพระองค์

G#m         E           B        F#

เสียงร้องสรรเสริญก้องกังวาน

G#m   E         B           F#

ไม่มีใครนอกเหนือพระองค์ 

                    G#m  / E  / B  / F#

พระผู้ช่วยของข้า


G#m        E  

2. ในหุบเขาความตาย

B                 F#

ทรงฉายแสงของพระองค์

G#m       F#         E  

ให้ข้าได้เห็นและก้าวออกมา

G#m     E       B         F#

ข้าจะเข้าไปใน พระนิเวศพระองค์

G#m   F#                E  

ข้าจะร้องถึงการสำแดง

+4
bottom of page