top of page

NO.

292

พระเจ้าเที่ยงแท้

KEY

                   C#        F#

1. มีของบางสิ่งที่ฉันไม่รู้

             C#      G#    C#

มีที่บางแห่ง ฉันไปไม่ได้


                  C#              F#

2. แต่ฉันแน่ใจในท่านผู้หนึ่ง

                  C#

พระเจ้าเที่ยงแท้

                G#        C#

เที่ยงแท้ในใจในชีวิตฉัน


                       F#              C#

***พระเจ้าเที่ยงแท้ แน่ในใจฉัน

                   Bbm                  F#

พระเจ้าเที่ยงแท้เพราะพระไถ่ฉัน

                  G#

ให้พ้นความตาย

                    C#              F#

ความรักพระองค์ นั้นแสนชื่นใจ

                   C#

พระเจ้าเที่ยงแท้

                G#          C#

เที่ยงแท้ในใจในชีวิตฉัน


                        C#             F#

3. ท่านอาจผิดหวังในคนบางคน

                    C#     G#        C#

ท่านอาจชอกช้ำในความล้มเหลว


                      C#                 F#

4.พระเจ้าช่วยท่านในความผิดหวัง

                     C#

บันดาลความเศร้าให้กลาย

        G#                C#

เป็นความชื่นชมยินดี

+4
bottom of page