top of page

NO.

002

กลิ้งออกไป

KEY

            B  

กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป

           F#              B     F#       B  

บรรดาภาระหนักแห่งใจ กลิ้งออกไป


              E               B  

* บนกางเขนบุตรพระเจ้า

              E             B  

ต้องเลือดไหลเพื่อไถ่เรา

       F#               B  

ฮาเลลูยา กลิ้งออกไป

กลิ้งออกไป กลิ้งออกไป

          F#               B     F#        B  

บรรดาภาระหนักแห่งใจ กลิ้งออกไป

-5
bottom of page