top of page

NO.

089

เวลานี้เราจะถ่อมตัวลง

KEY

   G                   Em  

1. เวลานี้เราจะถ่อมตัวลง

        C      D                      G  

อธิษฐานแสวงหาพระพักตรของพระองค์

               C     D    Bm   Em  

โปรดทรงชำระให้ ใจบริ สุทธิ์

   F                   D  

อภัยบาปผิดที่ได้ทำ


                 C                D  

**แล้วพระองค์ จะทรงฟังคำ

       Bm      Em  

อ้อนวอนของเรา

             Am  

และพระทัยพระองค์

     D             G  

จะอยู่ด้วยกับเราเสมอ

         C        D        Bm    Em  

จะรักษาแผ่นดินของเราให้หาย

             C                  D          G  

เพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิตย์


            G                  Em  

2. ด้วยใจชอกช้ำ ใจที่อ่อนโรยแรง

         C     D                      G  

อธิษฐานแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์

              C      D    Bm   Em  

โปรดทรงชำระให้ ใจบริสุทธิ์

   F                    D  

อภัยบาปผิดที่ได้ทำ

-5
bottom of page