top of page

NO.

410

เสียงของพระองค์

KEY

    F#                                    G#m  

1. มองจงมองที่กว้างไกลออกไป

                             Bbm  

สีทองของทุ่งนาสุกใส

                                      B  

พร้อมแล้วเพื่อพวกเราทําการ

F#                       G#m  

อํานาจทั้งสิ้นที่ในสวรรค์

                              Bbm  

อํานาจทั้งสิ้นในโลกนั้น

                           C#

มีอยู่กับองค์พระเยซู


    B                               C#

*เสียงของพระองค์ดังขึ้นแล้ว

F#                             B  

พร้อมออกทัพประจัญบาน

B                                F#                  C#

เสียงของพระองค์เรียกชื่อให้เข้าประจำการ


              F#                B  

**นี่เป็นเวลาที่เราจะลุกขึ้นยืน

                    G#m                  C#

ออกเดินตามบัญชาแม่ทัพของเรา

            D#m                   G#

พระเยซูทรงเป็นแม่ทัพผู้เกรียงไกร

                B  

จะทรงนําเราไป

               G#m      C#       F#

เพราะนี่คือเวลาของพระองค์


      F#                                 G#m  

2. มองจงมองที่กว้างไกลออกไป

                            Bbm  

สีทองของทุ่งนาสุกใส

                                       B  

พร้อมแล้วเพื่อพวกเราทําการ

-5
bottom of page