top of page

Brief History

ศาสนาจารย์ เรย์ ซี ดาวน์ส และภรรยา เอลิซาเบธ ดาวน์ส มิชชันนารีจากคณะเพรสไบทีเรียน สหรัฐอเมริกา ได้เข้ามาในประเทศไทยเพื่อ
ร่วมงานกับสภาคริสตจักรในประเทศไทย ด้วยวิสัยทัศน์กว้างไกลและภาระใจร่วมกับหลายหน่วยงาน จึงได้ซื้อที่ดินบริเวณราชเทวี ริมถนนพญาไท เพื่อสร้างหอพักรองรับนักเรียนจากต่างจังหวัดที่เข้ามาศึกษา
ในกรุงเทพฯ และเพื่อสร้างเยาวชนให้มีภาวะผู้นำ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยในอนาคต

หอพักนักศึกษา "สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน" ได้เปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการในปี ค.ศ. 1953 ด้วยจำนวนนักเรียน 43 คน ทั้งนักเรียนที่เป็นคริสเตียนและไม่เป็นคริสเตียน และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเท่าตัวในเวลาต่อมา ซึ่งนักเรียนในหอพักได้รับการอบรมให้รับผิดชอบในตัวเอง และรับผิดชอบต่อกิจกรรมภายในโดยคณะกรรมการสเตียริง

อาคาร "Center" สร้างขึ้นจากการสนับสนุนจาก World Council of Churches ร่วมกับ World Student Christian Federation Work Camp and Conference และบรรดานักเรียนจาก 7 ประเทศทั่วโลก

ตัวอาคารประกอบไปด้วยหอประชุมขนาดเล็ก ห้องสมุด โบสถ์ ห้องประชุม และสำนักงาน และด้วยการสนับสนุนขององค์กรดังกล่าว

นี่คือจุดเริ่มต้นของ "ค่ายศูนย์ฯ" หรือ "ค่ายฤดูร้อน" ที่สมาชิก สนค. ปฏิบัติกันเป็นธรรมเนียมประจำปีมาหลายทศวรรษ และเรียกกันจนติดปากมาจนถึงปัจจุบัน

ในปี 1961 สำนักกลางนักเรียนคริสเตียนได้ขยายตัวขึ้นอีกเท่าตัว โดยเฉพาะในปี 1967  มีนักเรียน นิสิต และนักศึกษาพำนักอยู่เกือบ 300 คน และประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ ของสมาชิกสำเร็จการศึกษามาทำงานภายใต้สภาคริสตจักรในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นครู แพทย์ พยาบาล

ผู้เชี่ยวชาญ และผู้นำในชุมชนและคริสตจักรต่าง ๆ

อ้างอิง: Downs, Ray C. “Historical Notes.” Staff Handbook:                  Policy, Practice, Procedure SCC. Bangkok: Student                  Christian Center, 1969. 2.
 

ห้องหอพักหญิง001-2.jpg
โรงอาหาร001.jpg
ครอบครัว DOWN 1960 (2).png
สนค หน้าเซ็นเตอร์-2.jpg
หอพักชาย Crop.jpg

ปัจจุบัน สนค. อยู่ภายใต้มูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยการดูแลของ ผู้อำนวยการ ผป.รวี บัวเย็น มีจำนวนสมาชิกพำนักอยู่ประมาณ 70-80 คน ทั้งที่เป็นคริสเตียนและไม่เป็นคริสเตียน

 

สนค. มีธรรมเนียมปฏิบัติหลายอย่างที่ทำให้สถานที่แห่งนี้มีเสน่ห์มากกว่าการเป็นหอพัก เช่น สมาชิกจะรับประทานอาหารเช้าและเย็นร่วมกันช่วงเวลา 06:00-08:00 น. และ 18:30 น. เป็นต้นไป ซึ่งในช่วงอาหารเย็น ตัวแทนนักศึกษาจะนำอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าก่อนการรับประทานอาหาร และหลังอาหารเย็นในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ จะมีการร้องเพลงนมัสการพระเจ้าและแบ่งปันหนุนใจในโบสถ์ของ สนค. ช่วงเวลา 19:15-20:00 น. โดยการนมัสการดังกล่าวก็เปิดโอกาสให้คนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนเข้าร่วมได้เช่นกัน สำหรับหน้าที่ของผู้นำนมัสการ ทีมนักดนตรี และผู้นำแบ่งปัน สนค. ก็เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนมาทำหน้าที่ดังกล่าวได้ตามความสมัครใจวนเวียนกันไป เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ และเป็นพระพรให้แก่สมาชิกท่านอื่นอีกด้วย

 

นอกเหนือจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว สมาชิก สนค. ก็ยังมีกิจกรรมมากมายตลอดทั้งปี เช่น วันเด็ก กีฬาสี งานขายของมือสอง ค่ายรีทรีต วันสงกรานต์ ค่ายฤดูร้อน คืนวัฒนธรรม เปิดบ้านหอชาย หอหญิง ทำโคมดาว คริสต์มาสต์ และอีกมากมาย เป็นต้น นอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันในเวลาว่าง เช่น กีฬาบาสเกตบอล และวอลเลย์บอล ในบริเวณสนามกีฬาของหอพัก การซ้อมดนตรีในโบสถ์ และการอ่านหนังสือ เล่นบอร์ดเกม และพักผ่อนหย่อนใจ ในบริเวณ SCC Creative Space (ซึ่งคือห้องสมุดของ สนค. ในอดีต) เป็นต้น 
 

เพิ่มเติมและแก้ไขข้อความบางส่วนโดย : เพ็ญพิชชา พัฒนจักร 

bottom of page