NO.

560

กลับมาดังเดิม

1. เรามีสุขและทุกข์ปะปนอยู่ข้างใน
ยามเมื่อทุกข์ลำเค็ญจิตใจ
อยากจะหาใครสักคน
เราเคยเจ็บกี่ครั้ง พระเยซูเข้าใจ
ปลอบประโลมและห่วงใย
อยู่เคียงข้างตลอดมา

**หลายครั้งเมื่อเราสุขใจ
ออกห่างพระองค์ ไม่เคยคิดและใส่ใจ

***พระเยซูเฝ้าคอยให้เรากลับมา
ทุกวันและทุกเวลา
เมื่อเราเดินหลงทางห่างไป
ทุกๆครั้งที่เรานั้นคืนกลับมา
พระองค์จะคอยเยียวยา
และรักษาใจให้ดี ดังเดิม